Indeksowanie

a = "python" b = ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n'] c = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')
Indeks 0 1 2 3 4 5
Wartość a/b/c p y t h o n
Indeks zwrotny -6 -5 -4 -3 -2 -1

Zmienne i strutury danych

Liczbowe

a = 3 a = 3.0

String

a = "python" print( a ) print( a[1] ) print( a[-1] )

    python
    y
    n
              
a = "python" print( a[:4] ) print( a[3:] ) print( a[2:5] )

    pyth
    hon
    tho
              

Krotka (tupla)

piornik = ('dlugopis',) piornik = ('dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel')
piornik = ('dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel', ) print( piornik ) print( piornik[0] ) print( piornik[-1] )

    ('dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel', )
    dlugopis
    cyrkiel
              
piornik = ('dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel', ) print( piornik[:2] ) print( piornik[1:] ) print( piornik[1:4] )

    ('dlugopis', 'olowek')
    ('olowek', 'gumka', 'cyrkiel')
    ('olowek', 'gumka', 'cyrkiel')
              
Łączenie krotek
piornik = ('dlugopis', 'olowek', ) piornik2 = ('gumka', 'cyrkiel',) piornik = piornik + piornik2 print( piornik )

      ('dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel')
                

Lista

piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel']
piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel'] print( piornik ) print( piornik[0] ) print( piornik[-1] )

      ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel']
      dlugopis
      cyrkiel
                
piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel'] print( piornik[:2] ) print( piornik[1:] ) print( piornik[0:3] )

      ['dlugopis', 'olowek']
      ['olowek', 'gumka', 'cyrkiel']
      ['dlugopis', 'olowek', 'gumka']
              

Operatory logiczne

Operator Opis
== Sprawdza czy wartości są takie same. Zwraca True gdy wartości są takie same.
!= Sprawdza czy wartości są różne. Zwraca True gdy wartości są różne.
< Mniejsze niż
> Większe niż
<= Mniejsze niż lub równe
>= Większe niż lub równe
and Operator "i". Pozwala na budowanie zdań logicznych (łączeniu warunków).
or Operator "lub". Pozwala na budowanie zdań logicznych (łączeniu warunków).
in Pozwala sprawdzić czy element znajduje się w ciągu znaków, liście, krotce, itp.
is Sprawdza czy zmienne wskazują na ten sam obszar w pamięci (to samo id). Nie porównuje wartości zmiennych
Operatory ==, !=, <, >, <=, >= przykłady
print( 1==1 ) print( 1!=1 ) print( 1<2 ) print( 1>2 ) print( 1>=1 )

      True
      False
      True
      False
      True        
Operatory and i orprzykłady
imie = "Adam" wiek = 20 if imie == "Adam" and wiek >= 18: print("Adam jest pełnoletni.")

      Adam jest pełnoletni.
              
imie = "Kacper" if imie == "Adam" or imie == "Kacper": print("Twoje imię to Adam lub Kacper.")

      Twoje imię to Adam lub Kacper.
              
Operator in przykłady
piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel'] narzedzie = 'olowek' if narzedzie in piornik: print("Ołówek jest w piórniku.")

      Ołówek jest w piórniku.
              
piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel'] for narzedzie in piornik: print(narzedzie)

      dlugopis
      olowek
      gumka
      cyrkiel
              
Operator is przykłady
x = [1,2,3] y = [1,2,3] print(x is x) print(x == x) print(x is y) print(x == y)

    True
    True
    False
    True
              

Instrukcje warunkowe

If...elif...else

a = 2 if a == 1: print("Wartość a to 1") elif a == 2: #opcjonalny kolejny warunek, sprawdzany jeśli nie uzyskano jeszcze dopasowania print("Wartość a to 2") elif a == 3: print("Wartość a to 2") else: #opcjonalny warunek końcowy, wykonywany zawsze gdy nie znaleziono dopasowania print("Wartość a nie jest znana")

      Wartość a to 2
              

Pętle

While

i = 0 while i < 5: print( i ) i += 1 #oznacza to samo co i = i + 1 czyli dodaje 1 do zmiennej i wartość 1

      0
      1
      2
      3
      4
              

For

i = 0 for i in range(5): print( i )

      0
      1
      2
      3
      4
              
piornik = ['dlugopis', 'olowek', 'gumka', 'cyrkiel'] for narzedzie in piornik: print(narzedzie)

      dlugopis
      olowek
      gumka
      cyrkiel